SAP TCodes in Module CA-GTF-SCM(Schedule Manager) (Schedule Manager)

TCode List
TCode Description Module Top Module Component
PEPMEN   Task Level Menu for the PEP CA-GTF-SCM   CA   SAP_ABA  
RFC_T_SCMA_RFC   Call Transaction in Satellite CA-GTF-SCM   CA   SAP_ABA  
SCMA   Schedule Manager: Scheduler CA-GTF-SCM   CA   SAP_ABA  
SCMACUS   Maintain Task Lists CA-GTF-SCM   CA   SAP_ABA  
SCMAPROG_CUST   Schedule Manager: Register Programs CA-GTF-SCM   CA   SAP_ABA  
SCMATP   SchedMan: Task List Maintenance CA-GTF-SCM   CA   SAP_ABA  
SCMATRANS_CUST   SchedMan: Register Transactions CA-GTF-SCM   CA   SAP_ABA  
SCMA_PROG_CUST   SCMA: Registrat. of Cust. Programs CA-GTF-SCM   CA   SAP_ABA  
SCMO   Schedule Manager: Monitor CA-GTF-SCM   CA   SAP_ABA  
WLM   Worklist Monitor CA-GTF-SCM   CA   SAP_ABA  
WLMON   Worklist Monitor - Direct Selection CA-GTF-SCM   CA   SAP_ABA  
WLMPS   Worklist Monitor for Project System CA-GTF-SCM   CA   SAP_ABA  
TCodes by Each Module
AC 83
AIE 260
AP 1,210
BC 4,024
BW 1,091
CA 10,821
CO 1,733
CRM 27,278
CS 15
DI 40
EC 853
EHS 1,882
EP 377
FI 7,355
FIN 2,609
FS 4,012
GRC 710
HAN 1
ICM 1,543
IM 303
IS-A 569
IS-AD 357
IS-B 1,844
IS-CWM 38
IS-DFS 492
IS-EC 233
IS-H 361
IS-HER-CM 834
IS-HMED 304
IS-HT 314
IS-M 3,306
IS-MP 166
IS-OIL 1,906
IS-PRS 85
IS-PS-CA 152
IS-REA 178
IS-T 76
IS-U 1,961
KM 165
LE 842
LO 3,713
MDM 9
MM 1,028
OPU 169
PA 4,805
PE 787
PLM 382
PM 1,238
PP 1,824
PPM 482
PS 665
PSM 2,183
PT 898
PY 24,824
QM 350
RE 2,439
SCM 88
SD 1,445
SLL 1,578
SRM 1,726
SV 1,412
TR 367
WEC 112
WP 26
XAP 62