SAP TCodes in Module CRM-BTX-BF-INV(Investigation) (Investigation)

TCode List
TCode Description Module Top Module Component
CRMC_OOCU_MI   Task Customizing: Investigations CRM-BTX-BF-INV   CRM   BBPCRM  
CRM_MI   Display Documents in Investigation CRM-BTX-BF-INV   CRM   BBPCRM  
S_A5C_84000407   (empty) CRM-BTX-BF-INV   CRM   BBPCRM  
S_A5C_84000408   (empty) CRM-BTX-BF-INV   CRM   BBPCRM  
S_A5C_84000409   (empty) CRM-BTX-BF-INV   CRM   BBPCRM  
S_A5C_84000410   (empty) CRM-BTX-BF-INV   CRM   BBPCRM  
S_A5C_84000411   (empty) CRM-BTX-BF-INV   CRM   BBPCRM  
S_A5C_84000417   (empty) CRM-BTX-BF-INV   CRM   BBPCRM  
S_A5C_84000418   (empty) CRM-BTX-BF-INV   CRM   BBPCRM  
S_A5C_84000419   (empty) CRM-BTX-BF-INV   CRM   BBPCRM  
S_A5C_84000420   (empty) CRM-BTX-BF-INV   CRM   BBPCRM  
S_A5C_84000421   (empty) CRM-BTX-BF-INV   CRM   BBPCRM  
S_A5C_84000423   (empty) CRM-BTX-BF-INV   CRM   BBPCRM  
S_A5C_84000424   (empty) CRM-BTX-BF-INV   CRM   BBPCRM  
S_A5C_84000425   (empty) CRM-BTX-BF-INV   CRM   BBPCRM  
S_A5C_84000426   (empty) CRM-BTX-BF-INV   CRM   BBPCRM  
S_A5C_84000427   (empty) CRM-BTX-BF-INV   CRM   BBPCRM  
S_A5C_84000428   (empty) CRM-BTX-BF-INV   CRM   BBPCRM  
S_A5C_84000429   (empty) CRM-BTX-BF-INV   CRM   BBPCRM  
S_A5C_84000430   (empty) CRM-BTX-BF-INV   CRM   BBPCRM  
S_A5C_84000558   (empty) CRM-BTX-BF-INV   CRM   BBPCRM  
S_A5C_84000560   (empty) CRM-BTX-BF-INV   CRM   BBPCRM  
S_A5C_84000564   (empty) CRM-BTX-BF-INV   CRM   BBPCRM  
S_A5C_84000597   (empty) CRM-BTX-BF-INV   CRM   BBPCRM  
TCodes by Each Module
AC 83
AIE 260
AP 1,210
BC 4,024
BW 1,091
CA 10,821
CO 1,733
CRM 27,278
CS 15
DI 40
EC 853
EHS 1,882
EP 377
FI 7,355
FIN 2,609
FS 4,012
GRC 710
HAN 1
ICM 1,543
IM 303
IS-A 569
IS-AD 357
IS-B 1,844
IS-CWM 38
IS-DFS 492
IS-EC 233
IS-H 361
IS-HER-CM 834
IS-HMED 304
IS-HT 314
IS-M 3,306
IS-MP 166
IS-OIL 1,906
IS-PRS 85
IS-PS-CA 152
IS-REA 178
IS-T 76
IS-U 1,961
KM 165
LE 842
LO 3,713
MDM 9
MM 1,028
OPU 169
PA 4,805
PE 787
PLM 382
PM 1,238
PP 1,824
PPM 482
PS 665
PSM 2,183
PT 898
PY 24,824
QM 350
RE 2,439
SCM 88
SD 1,445
SLL 1,578
SRM 1,726
SV 1,412
TR 367
WEC 112
WP 26
XAP 62